Zásady ochrany osobních údajů

Preambule k ochraně vašeho soukromí a osobních údajů

Ochrana vašeho soukromí a osobních údajů je pro nás na prvním místě. S vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s platnými právními předpisy. Níže vám podrobně popisujeme zásady ochrany vašeho soukromí a zpracování vašich osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

Článek I. Identifikace

Správce vašich osobních údajů

1.1 Společnost MBS Media, s.r.o., se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Chodská 1181/7, PSČ 12000, IČ: 28892755, zapsaná v obchodním rejstříku C 151484 vedená u Městkého soudu v Praze (dále také jako „Společnost“), jako správce osobních údajů vás tímto v souladu s GDPR informuje o zpracování a ochraně vašich osobních údajů a o vašich právech.

Článek II.

Vaše osobní údaje, které zpracováváme
2.1 Zpracováváme pouze takové osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby a zákaznickou podporu, dále abychom dodrželi naše zákonné povinnosti a také abychom chránili i naše oprávněné zájmy.
2.2 Shromažďujeme kontaktní údaje o našich zákaznících, včetně potenciálních zákazníků, kteří nám udělili souhlas, abychom je mohli oslovovat s obchodními nabídkami produktů a služeb (obchodní sdělení).
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje – Základní identifikační údaje jsou součástí každé objednávky služeb anebo smlouvy, kterou s námi uzavíráte. V případě, že se rozhodnete využít naše služby, pak nám sdělujete váš e-mail a fakturační údaje, tj. jméno a příjmení/název společnosti, adresa trvalého pobytu/sídla, telefonní číslo a podpis (v případě elektronicky podepsané komunikace). Pokud podnikáte, jedná se o IČ, DIČ a adresu sídla. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
b) Kontaktní údaje – Mezi kontaktní údaje patří e-mail, telefonní číslo, kontaktní adresa. Jedná se o osobní údaje, díky kterým vás budeme moci kontaktovat.
c) Údaje pro plnění sjednaných služeb a uzavřených smluv – Pro plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek sjednaných služeb a uzavřených smluv, zpracováváme o vás pro tento účel základní identifikační údaje, kontaktní údaje a navíc údaje z předložených dokladů, komplexní údaje o vaší či vámi vybrané nemovitosti, číslo bankovního účtu.
d) Údaje z webového prohlížeče – Ve vašem webovém prohlížeči ukládáme cookies pro měření návštěvnosti a analýzu využívání webových stránek Společnosti; tyto osobní údaje nejsou zpracovávány v přímo čitelné podobě, pouze jako zabezpečené technické záznamy. Dále zpracováváme geolokační údaje, které mohou typicky sloužit pro informace o nemovitostech ve vaší blízkosti podle určení polohy (pouze na vaše vyžádání) nebo také pro doporučení kontaktu na naše lokální partnery. Jedná se o údaje pro automatizované rozhodování, na základě kterých můžete být osloveni obchodní nabídkou.

Článek III.

Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje

3.1 Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby Společnosti, kterou si s námi sjednáváte. Účely, pro které zpracováváme vaše osobní údaje, rozdělujeme do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme. Zákonnými důvody zpracování vašich osobních údajů jsou: (i) plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; (ii) náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; (iii) váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
A. Účely zpracování osobních údajů, pro které nepotřebujeme váš souhlas:
• plnění našich povinností, které vyplývají z podmínek vámi sjednaných služeb Společnosti;
• plnění našich povinností, které vyplývají z vaší smlouvy uzavřené se Společností;
• plnění našich povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
• zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů, pokud dojde k jejich uplatnění;
• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
B. Účely zpracování osobních údajů, pro které potřebujeme váš souhlas:
• zasílání obchodních nabídek našich produktů a služeb;
• zasílání obchodních nabídek produktů a služeb našich partnerů;
• automatizované rozhodování, včetně profilování.
3.2 V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, využívá Společnost vaše kontaktní údaje získané vaším aktivním souhlasem (který je následně ověřován) při objednání služby, resp. při uzavření smlouvy se Společností, pro účel zasílání obchodních sdělení s nabídkou založenou na automatizovaném rozhodování, a to do doby, než s tímto využitím svého kontaktu vyjádříte nesouhlas prostřednictvím svého uživatelského účtu či kontaktu uvedeného v každém jednom obchodním sdělení.

Článek IV.

Kdo se k vašim osobním údajům dostane

4.1 Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Společnosti a jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
4.2 V rámci výše popsaného oprávnění můžeme zároveň předávat/poskytovat vaše osobní údaje těmto subjektům:
• Našim obchodním partnerům;
• Poskytovatelům platebních bran (poskytovatelé platebních karet);
• Službě SendInBlue, Ecomail nebo MailChimp k rozesílání elektronických obchodních sdělení (přímý marketing);
• Našim daňovým, účetním a právním poradcům v souvislosti s uplatňováním našich práv;
Pokud budeme potřebovat předat vaše osobní údaje jiné než shora uvedené osobě, musíme vás nejdříve požádat o souhlas. Bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje jiným osobám neposkytneme, ledaže by taková povinnost vyplývala z obecně závazných právních předpisů.
4.3 Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, mohou být vaše osobní údaje předávány našim partnerům, kteří se zabývají poskytováním finančních i nefinančních produktů a služeb, podle odst. 2.1 těchto zásad ochrany osobních údajů.
4.4 Zpracování osobních údajů mohou pro Společnost provádět pouze zpracovatelé na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, aby byla zaručena jejich ochrana a zpracování v souladu s právními předpisy.
4.5 Vaše osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny orgánům veřejné moci.
4.6 Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

Článek V.

Doba, po kterou budeme vaše osobní údaje zpracovávat

5.1 Vaše osobní údaje jsou u Společnosti uloženy po dobu nezbytně nutnou k poskytování a využívání našich služeb anebo po dobu trvání vaší smlouvy se Společností. Poskytování našich služeb se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, s nimiž jste vyjádřili souhlas při sjednání služby anebo při sjednání vaší smlouvy.
5.2 Po ukončení využívání naší služby anebo po ukončení vašeho smluvního vztahu se Společností nadále zpracováváme vaše osobní údaje pouze pro účely a po dobu, po kterou jsme povinni tyto údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Uchováváme dokumenty, v nichž jsou vaše osobní údaje obsaženy, což nám ukládá několik zákonů (např. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, nebo zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění; atd.).
5.3 V případě zpracování osobních údajů na základě vámi uděleného souhlasu či na základě oprávněného zájmu k poskytování přímého marketingu, jsou vaše osobní údaje (resp. váš e-mail) zpracovávány po dobu 5 let, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. Po uplynutí této doby uchováváme vaše osobní údaje (zejména souhlas, odvolání souhlasu) v nezbytném rozsahu pro případnou obhajobu našich práv.
5.4 Faktury musíme uchovávat po dobu 10 let. Účetní doklady uchováváme po dobu 5 let. V případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, musíme vymazat ty osobní údaje, které jsme získali na základě vašeho souhlasu. Souhlas je možné odvolat zasláním e-mailu na adresu email​. Osobní údaje, které o vás evidujeme v souvislosti s vaším uživatelským účtem, uchováváme po neomezeně dlouhou dobu v případě, že účet využíváte.
5.5 Jakmile je naplněn účel zpracování osobních údajů a zároveň neexistuje žádný jiný účel zpracování, nebo v případě, že ke zpracování osobních údajů nemáme zákonný důvod, vaše osobní údaje neprodleně anonymizujeme nebo definitivně vymažeme z našich databází a informačních systémů.

Článek VI.

Jaká máte práva v souvislosti s vašimi osobními údaji

6.1 Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně, v souladu s GDPR a obecně závaznými právními předpisy. Ve vztahu ke svým osobním údajům máte zejména následující práva:
a) Právo požadovat přístup k vašim osobním údajům – můžete se nás kdykoli zeptat, jaké osobní údaje o vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
b) Právo na opravu – pokud nejsou vaše osobní údaje, které o vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu (prostřednictvím kontaktu uvedeného níže).
c) Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – na vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát dostávat informace o našich novinkách, našich akcích nebo pokud si budete přát smazat svůj uživatelský účet. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona o účetnictví dle čl. V. apod.) a v takovém případě výmaz nelze provést.
d) Právo na omezení zpracování – v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat. Jedná se o následující situace: pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme vaše sdělení ověřit; jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování; pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění vašich právních nároků; pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
e) Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme vám vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě vašeho souhlasu, které zpracováváme automatizovaně. Takové údaje vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat osobě/správci, kterého určíte, pokud s předáním tento správce/osoba souhlasí.
f) Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.
6.2 V případě jakýchkoliv dotazů, žádostí apod. v souvislosti s vašimi osobními údaji nás kontaktujte prostřednictvím e-mailu